Category: Thi thơ

0

Mòn mỏi

Em ơi nhẹ cuốn bức rèm tơ Tìm thử chân mây khói tỏa mờ Có bóng tình quân muôn dặm ruổi Ngựa hồng tuôn bụi cõi xa mơ >>> Xa nhìn trong cõi trời...